MCS 14 ( -0.10 -0.69% )

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 12

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ3,103.855,640.253,586.70956.00
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย-10.79--
รายได้อื่น54.5295.0329.9029.10
    กำไรจากการขายเงินลงทุน-14.23--
    รายได้อื่น - อื่นๆ-80.81--

รวมรายได้

-45.03%

3,158.36

58.88%

5,746.08

267.13%

3,616.60

-58.4%

985.10

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ1,751.303,435.912,310.40703.40
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร729.89770.24642.20229.10
    ค่าใช้จ่ายในการขาย443.69569.31--
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร286.20200.93--
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร45.3155.10--
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร45.3155.10--

%กำไรขั้นต้น

43.58

39.08

36.42

29.47

ค่าใช้จ่ายอื่น24.7891.63--
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา24.7863.4734.1064.20
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ-28.16--

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

23.52

13.66

17.91

23.96

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย10.74---

รวมค่าใช้จ่าย

-41.14%

2,562.02

47.42%

4,352.87

216.63%

2,952.60

-53.86%

932.50

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้596.351,393.20664.0052.60
ต้นทุนทางการเงิน8.017.656.503.20
ภาษีเงินได้93.12159.7742.406.30
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ495.221,225.78--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-59.4%

499.04

98.85%

1,229.26

653.9%

618.20

-79.14%

82.00

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม-3.81-3.48--

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

-58.46%

1.08

109.68%

2.60

1.24

0.16

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)--1.240.16

%อัตรากำไรสุทธิ

16.0821.7917.248.58
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3