META 1 ( -0.01 -1.33% )

บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 07 พฤษภาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 2

31-12-256031-12-2559
9.31-
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ659.621,629.08
    รายได้จากการขายสินค้า78.38612.17
    รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์581.24-
    รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง-1,016.91
    กำไรจากการขายสินทรัพย์อื่น21.80-
รายได้อื่น117.1941.45
    ดอกเบี้ยรับ51.2411.70
    รายได้อื่น - อื่นๆ34.8429.75

รวมรายได้

-53.5%

776.82

1,670.53

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ600.841,396.73
    ต้นทุนขายสินค้า61.57595.54
    ต้นทุนการรับเหมาก่อสร้าง539.27801.19
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร242.16149.58
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร242.16149.58

%กำไรขั้นต้น

8.91

14.26

ค่าใช้จ่ายอื่น111.340.43
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน31.44-
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น44.33-
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ35.570.43

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

36.71

9.18

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย1.8510.64

รวมค่าใช้จ่าย

-38.6%

956.19

1,557.38

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้-179.38113.15
ต้นทุนทางการเงิน90.6028.80
ภาษีเงินได้0.1435.09
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ-270.1149.26

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-641.86%

-269.74

49.78

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม-0.37-0.52

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

-616.67%

-0.31

0.06

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)-0.31-

%อัตรากำไรสุทธิ

-40.893.06
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3