PL 3 ( 0.02 0.72% )

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 12

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
3,136.721.55--
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ--3,550.703,580.20
รายได้ดอกเบี้ย3,857.054,172.88--
    จากการให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน142.00107.85--
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย / กู้ยืม3,421.803,645.74--
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ435.26527.14--
รายได้จากการดำเนินการอื่น-1.55--
รายได้อื่น--0.000.00

รวมรายได้

---0.95%

3,659.10

11.67%

3,694.10

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ--2,883.102,939.60
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร--234.90226.40
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร49.1445.74--
ค่าตอบแทนกรรมการ46.3543.13--
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร2.792.61--
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น256.06263.00--
    ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย4.68---
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา--0.000.00
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้สินเชื่อและตราสารหนี้13.42157.32--
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ13.42157.32--
    ค่าใช้จ่ายอื่น-อื่น ๆ202.24217.27--

รวมค่าใช้จ่าย

---1.52%

3,118.00

16.15%

3,166.00

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้--541.00528.10
ต้นทุนทางการเงิน--368.40393.20
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้165.78108.37--
ภาษีเงินได้-56.11-111.8147.1037.30
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ221.89220.17--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

0.78%

221.89

28.75%

220.17

22.06%

171.00

-31.69%

140.10

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

0.37

27.59%

0.37

0.29

0.23

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)0.370.370.290.23
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3