PRINC 5 ( 0.12 2.53% )

บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 07 พฤษภาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 12

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ2,237.77354.85424.70364.10
    รายได้จากการให้บริการ2,237.77354.85--
รายได้อื่น158.208.410.000.00
    รายได้อื่น - อื่นๆ158.20---

รวมรายได้

559.57%

2,395.97

-14.47%

363.26

16.64%

424.70

22.8%

364.10

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ1,727.72222.26249.90212.10
    ต้นทุนการให้บริการ1,727.72222.26--
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร806.44186.59165.50149.50
    ค่าใช้จ่ายในการขาย45.3914.14--
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร761.05172.45--

%กำไรขั้นต้น

22.79

37.37

41.16

41.75

    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา--0.000.00

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

36.04

52.58

38.97

41.06

รวมค่าใช้จ่าย

519.83%

2,534.16

-1.58%

408.85

14.88%

415.40

40.32%

361.60

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้-138.19-45.599.302.50
ต้นทุนทางการเงิน69.126.451.001.50
ภาษีเงินได้164.31-0.74-0.90-2.30
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ-371.61-51.30--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-572.71%

-345.10

-393.14%

-51.30

34.62%

17.50

1183.33%

13.00

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม-26.52---

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

-175%

-0.11

-500%

-0.04

0.01

0.00

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)-0.11-0.040.010.00

%อัตรากำไรสุทธิ

-15.42-14.464.123.57
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3