QTC 6 ( -0.15 -2.61% )

บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 19 ตุลาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 9

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ901.53531.231,229.20760.50
    รายได้จากการขายสินค้า882.11518.34--
    รายได้จากการให้บริการ19.4212.89--
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา2.791.72--
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย2.72---
รายได้อื่น13.288.320.000.00
    รายได้อื่น - อื่นๆ10.496.60--

รวมรายได้

70.06%

917.54

-56.11%

539.55

61.63%

1,229.20

-5.41%

760.50

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ760.81503.56936.40580.20
    ต้นทุนขายสินค้า745.37493.53--
    ต้นทุนการให้บริการ15.4410.02--
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร395.13127.44139.90115.40
    ค่าใช้จ่ายในการขาย49.4836.31--
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร345.6491.14--

%กำไรขั้นต้น

15.61

5.21

23.82

23.71

    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา---0.704.40

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

43.83

23.99

11.38

15.17

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย-0.50--

รวมค่าใช้จ่าย

83.05%

1,155.93

-41.33%

631.50

54.73%

1,076.30

-2.19%

695.60

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้-238.40-91.95152.9065.00
ต้นทุนทางการเงิน14.737.768.807.50
ภาษีเงินได้-5.88-19.1131.1014.50
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ-247.25-80.59--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-206.95%

-247.19

-167.79%

-80.53

114.83%

118.80

-25.77%

55.30

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม-0.06-0.07--

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

-161.76%

-0.89

-197.14%

-0.34

0.35

0.16

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)-0.83-0.350.16

%อัตรากำไรสุทธิ

-27.42-15.169.667.27
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3