RCL 41 ( -1.00 -2.40% )

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 10 พฤษภาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 12

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
291.191.08--
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ11,252.3910,440.6511,882.6013,314.30
    รายได้จากการให้บริการ11,252.39---
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา33.2757.85--
กำไรจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์1.34---
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย99.7040.32--
    กำไรจากการขายสินทรัพย์อื่น-17.79--
รายได้อื่น461.44111.360.000.00
    ดอกเบี้ยรับ3.984.16--
    เงินปันผลรับ-2.74--
    กำไรจากการขายเงินลงทุน-0.85--
    รายได้อื่น - อื่นๆ16.9926.90--

รวมรายได้

11.53%

11,813.52

-10.86%

10,592.34

-10.75%

11,882.60

0.44%

13,314.30

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ10,178.1110,659.1010,943.9011,933.80
    ต้นทุนการให้บริการ10,178.11---
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร887.48940.64933.001,106.50
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร887.48940.64--

%กำไรขั้นต้น

9.55

-2.09

7.90

10.37

ค่าใช้จ่ายอื่น4.54189.01--
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น-136.66--
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา--10.70-56.30
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ4.5425.57--
    ค่าใช้จ่ายอื่น-อื่น ๆ-26.78--

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

7.89

9.01

7.85

8.31

รวมค่าใช้จ่าย

-6.1%

11,070.13

-0.74%

11,788.76

-8.92%

11,876.90

-6.57%

13,040.30

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้743.40-1,196.425.70274.00
ต้นทุนทางการเงิน197.41174.61152.40161.60
ภาษีเงินได้12.724.8625.108.50
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ533.26-1,375.90--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

138.79%

533.26

-411.36%

-1,374.67

22.1%

441.50

121.88%

361.60

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม0.01-1.23--

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

138.55%

0.64

-413.21%

-1.66

0.53

0.44

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)--0.530.44

%อัตรากำไรสุทธิ

4.74-13.173.722.72
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3