RPC 1 ( -0.01 -0.92% )

บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 12

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
-12.87-8.14--
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ2,438.092,254.712,420.203,310.20
    รายได้จากการขายสินค้า2,387.262,210.24--
    รายได้จากการให้บริการ50.8344.46--
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย43.8260.29--
รายได้อื่น19.5779.9124.1014.10
    รายได้อื่น - อื่นๆ19.57---

รวมรายได้

4.45%

2,501.47

-2.02%

2,394.91

-26.47%

2,444.30

-3.82%

3,324.30

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ2,253.382,052.982,208.003,059.20
    ต้นทุนขายสินค้า2,222.422,027.47--
    ต้นทุนการให้บริการ30.9625.51--
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร266.03288.51335.80445.30
    ค่าใช้จ่ายในการขาย62.2566.22--
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร203.78222.29--

%กำไรขั้นต้น

7.58

8.95

9.76

8.01

ค่าใช้จ่ายอื่น3.90103.04--
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา--0.000.00
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ-1.56--

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

10.91

12.80

13.87

13.45

รวมค่าใช้จ่าย

3.22%

2,523.31

-3.9%

2,444.54

-27.41%

2,543.80

-2.35%

3,504.50

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้-21.84-49.63-99.50-180.20
ต้นทุนทางการเงิน3.1811.497.802.00
ภาษีเงินได้-0.760.783.30-2.40
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ-37.12-70.04--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

47.04%

-36.67

-169.1%

-69.24

139.84%

100.20

-80.29%

-251.50

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม-0.45-0.80--

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

40%

-0.03

-162.5%

-0.05

0.08

-0.19

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)--0.08-0.19

%อัตรากำไรสุทธิ

-1.50-3.074.14-7.60
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3