SCCC 177 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 11 พฤษภาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 12

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ43,633.5834,191.7631,120.4031,862.20
    รายได้จากการขายสินค้า43,633.5834,191.76--
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา50.3759.03--
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย126.2583.17--
รายได้อื่น251.28704.15200.0090.80
    เงินปันผลรับ-7.81--
    กำไรจากการขายเงินลงทุน-435.12--
    รายได้อื่น - อื่นๆ200.91202.19--

รวมรายได้

25.82%

44,011.11

11.68%

34,979.09

-1.98%

31,320.40

6.38%

31,953.00

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ29,186.8621,317.7317,336.0017,598.30
    ต้นทุนขายสินค้า29,186.8621,317.73--
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร9,930.828,038.467,994.007,972.20
    ค่าใช้จ่ายในการขาย7,469.476,077.83--
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร2,461.351,960.62--

%กำไรขั้นต้น

33.11

37.65

44.94

45.05

ค่าใช้จ่ายอื่น513.86---
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา---16.7041.50
    ค่าใช้จ่ายอื่น-อื่น ๆ513.86---

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

22.76

23.51

25.69

25.02

รวมค่าใช้จ่าย

35%

39,631.53

15.89%

29,356.18

-0.94%

25,330.00

6.87%

25,570.50

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้4,379.585,622.905,990.406,382.60
ต้นทุนทางการเงิน1,295.08729.67404.00373.30
ภาษีเงินได้852.18979.321,101.401,227.90
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ2,232.313,913.91--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-53.55%

1,818.11

-14.52%

3,914.12

-9.9%

4,579.20

5.97%

5,082.40

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม414.20-0.21--

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

-61.28%

6.59

10.74%

17.02

15.37

17.06

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)6.5917.0215.3717.06

%อัตรากำไรสุทธิ

4.1711.4514.7115.95
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3