SCP 7 ( 0.05 0.72% )

บริษัท ทักษิณคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 07 พฤษภาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 12

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ1,592.681,582.561,723.101,742.30
    รายได้จากการขายสินค้า1,223.521,181.87--
    รายได้จากการให้บริการ369.17400.69--
รายได้อื่น21.3936.070.000.00
    รายได้อื่น - อื่นๆ21.39---

รวมรายได้

-0.28%

1,614.08

-6.06%

1,618.63

-1.1%

1,723.10

-16.66%

1,742.30

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ1,105.761,087.201,181.201,216.80
    ต้นทุนขายสินค้า824.81783.73--
    ต้นทุนการให้บริการ280.95303.47--
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร203.37194.70194.20192.70
    ค่าใช้จ่ายในการขาย24.2126.83--
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร179.16167.87--

%กำไรขั้นต้น

30.57

31.30

31.45

30.16

    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา--0.000.00

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

12.77

12.30

11.27

11.06

รวมค่าใช้จ่าย

2.12%

1,309.13

-6.8%

1,281.90

-2.42%

1,375.40

-12.52%

1,409.50

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้304.95336.73349.80332.70
ต้นทุนทางการเงิน5.034.174.004.30
ภาษีเงินได้66.9665.8177.4075.90
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ232.96266.75--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-12.67%

232.96

-8.96%

266.75

-11.77%

293.00

-19.35%

332.10

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

-12.36%

0.78

-9.18%

0.89

0.98

1.11

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)0.78-0.981.11

%อัตรากำไรสุทธิ

14.6316.8617.0019.06
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3