SIRI 1 ( -0.01 -0.98% )

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 10 พฤษภาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 12

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
98.20133.73--
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ30,915.5333,810.6236,955.3028,093.40
    รายได้จากการขายสินค้า86.4156.63--
    รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์26,079.9630,099.39--
    รายได้จากการให้บริการ4,749.163,654.59--
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย42.95---
รายได้อื่น841.20584.46441.80342.00
    ดอกเบี้ยรับ212.60104.57--
    เงินปันผลรับ0.050.06--
    กำไรจากการขายเงินลงทุน-14.60--
    รายได้อื่น - อื่นๆ375.31331.50--

รวมรายได้

-7.55%

31,799.68

-8.03%

34,395.08

31.52%

37,397.00

-1.9%

28,435.40

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ21,332.6323,493.1126,334.0018,903.60
    ต้นทุนขายสินค้า88.9640.24--
    ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์17,399.0120,627.79--
    ต้นทุนการให้บริการ3,844.662,825.07--
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร6,102.725,827.706,460.105,506.10
    ค่าใช้จ่ายในการขาย3,223.953,039.07--
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร2,878.772,788.64--

%กำไรขั้นต้น

31.00

30.52

29.94

33.93

ค่าใช้จ่ายอื่น336.2256.90--
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น238.0256.90--
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา--0.000.00

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

19.74

17.24

17.48

19.60

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย17.1077.74--

รวมค่าใช้จ่าย

-5.66%

27,788.68

-10.18%

29,455.44

34.35%

32,794.10

-6.39%

24,409.70

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้4,011.014,939.644,603.004,025.70
ต้นทุนทางการเงิน410.51615.15728.10645.80
ภาษีเงินได้818.83944.291,242.00937.30
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ2,781.673,380.20--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-16.44%

2,824.71

-3.58%

3,380.43

3.32%

3,505.90

75.84%

3,393.10

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม-43.04-0.23--

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

-16.67%

0.20

0.24

0.24

0.23

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)0.200.240.240.23

%อัตรากำไรสุทธิ

9.1410.009.4912.08
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3