SIS 36 ( 0.25 0.70% )

บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Division by zero

Filename: views/stockpl.php

Line Number: 165

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Division by zero

Filename: views/stockpl.php

Line Number: 166

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Division by zero

Filename: views/stockpl.php

Line Number: 168

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 19

31-12-256031-12-255931-12-255931-12-2558
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ20,093.1818,434.8618,434.8618,434.8618,434.860.0018,023.31
    รายได้จากการขายสินค้า20,036.7218,374.5218,374.5218,374.5218,374.5217,969.11
    รายได้จากการให้บริการ56.4660.3460.3460.3460.3454.20
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา-0.230.230.230.2323.52
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย34.442.912.912.912.91-
รายได้อื่น62.9459.8459.8459.8459.840.0097.58
    รายได้อื่น - อื่นๆ62.9459.6159.6159.6159.6174.05

รวมรายได้

9.15%

20,190.56

2.08%

18,497.61

18,497.61

2.08%

18,497.61

18,497.61

-2.86%

18,023.30

-2.54%

18,120.89

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ18,987.8817,467.1217,467.1217,467.1217,467.120.0017,057.76
    ต้นทุนขายสินค้า18,959.9317,437.3017,437.3017,437.3017,437.3017,028.19
    ต้นทุนการให้บริการ27.9529.8229.8229.8229.8229.58
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร749.53673.14673.14673.14673.140.00682.81
    ค่าใช้จ่ายในการขาย382.71193.44193.44193.44193.44227.06
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร366.82479.70479.70479.70479.70455.75
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร----

%กำไรขั้นต้น

5.50

5.25

5.25

5.25

5.25

0.00

5.36

ค่าใช้จ่ายอื่น23.980.000.00-
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา23.980.000.000.00

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

3.73

3.65

3.65

3.65

3.65

0.00

3.79

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย-0.000.0083.48

รวมค่าใช้จ่าย

8.94%

19,761.39

1.77%

18,140.26

18,140.26

1.77%

18,140.26

18,140.26

-100%

0.00

-2.46%

17,824.04

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้429.17357.35357.35357.35357.35347.70296.84
ต้นทุนทางการเงิน44.1750.2250.2250.2250.220.0064.35
ภาษีเงินได้88.2079.6879.6979.6879.690.0066.16
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ296.80227.44227.45227.44227.45166.34

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

30.49%

296.80

34.7%

227.44

0%

227.45

34.7%

227.44

0%

227.45

-8.28%

168.85

-8.28%

168.85

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม----2.51

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

30.77%

0.85

35.42%

0.65

0.65

35.42%

0.65

0.65

0.48

-9.43%

0.48

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)---0.48

%อัตรากำไรสุทธิ

1.481.231.231.231.230.000.94
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3