STEC 13 ( -0.40 -2.92% )

บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Division by zero

Filename: views/stockpl.php

Line Number: 165

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Division by zero

Filename: views/stockpl.php

Line Number: 166

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: Division by zero

Filename: views/stockpl.php

Line Number: 168

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 12

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
173.37596.03--
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ20,074.8617,952.740.0021,652.00
    รายได้จากการให้บริการ59.75---
    รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง20,015.11---
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย31.7225.74--
รายได้อื่น1,084.00671.320.000.00
    ดอกเบี้ยรับ44.3247.42--
    เงินปันผลรับ20.65---
    รายได้อื่น - อื่นๆ45.4327.86--

รวมรายได้

13.62%

21,190.58

1.74%

18,649.81

-15.34%

18,330.70

-2.88%

21,652.00

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ21,545.7616,349.200.0019,435.00
    ต้นทุนการรับเหมาก่อสร้าง21,527.23---
    ต้นทุนการให้บริการ18.53---
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร419.02553.820.00583.10
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร419.02553.82--

%กำไรขั้นต้น

-7.33

8.93

0.00

10.24

    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา--0.000.00

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

2.09

3.08

0.00

2.69

รวมค่าใช้จ่าย

29.95%

21,964.78

16,903.01

-100%

0.00

-3.33%

20,018.10

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้-774.211,746.791,283.201,633.80
ต้นทุนทางการเงิน23.2713.4813.5018.20
ภาษีเงินได้-194.12337.330.00389.10
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ-603.361,395.98--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-144.24%

-610.83

-9.55%

1,380.75

0.4%

1,526.52

-12.27%

1,520.50

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม7.4715.23--

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

-143.96%

-0.40

-9%

0.91

1.00

1.00

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)--1.001.00

%อัตรากำไรสุทธิ

-3.047.690.007.02
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3