TK 10 ( -0.10 -0.97% )

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 11 พฤษภาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 12

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
0.230.21--
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ--0.000.00
รายได้ดอกเบี้ย2,913.322,561.98--
    จากเงินให้สินเชื่อ22.2944.37--
    จากการให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน2,890.802,517.40--
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย / กู้ยืม111.81120.23--
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ2,801.512,441.75--
รายได้จากการดำเนินการอื่น740.26809.29--
รายได้อื่น740.26809.29346.60351.30

รวมรายได้

--10.66%

1,874.70

-36.78%

1,694.10

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ--31.8021.10
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร--1,800.901,939.70
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น2,034.541,921.31--
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา--0.000.00
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้สินเชื่อและตราสารหนี้903.00794.79--
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ903.00794.79--
    ค่าใช้จ่ายอื่น-อื่น ๆ2,034.541,921.31--

รวมค่าใช้จ่าย

---6.53%

1,832.70

-4.38%

1,960.80

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้--515.90226.90
ต้นทุนทางการเงิน--0.000.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้604.22534.95--
ภาษีเงินได้132.00104.6524.7031.60
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ472.22430.30--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

8.67%

466.94

5.24%

429.69

108.74%

408.30

-54.37%

195.60

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม5.280.61--

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

8.14%

0.93

4.88%

0.86

0.82

0.39

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)--0.820.39
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3