TNITY 8 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 12

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ--0.000.00
รายได้ดอกเบี้ย28.2044.61--
กำไรจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์58.11---
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย / กู้ยืม54.2661.30--
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ59.5475.41--
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย0.570.64--
      ค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน409.85455.52--
รายได้อื่น547.12607.1912.9059.00
    กำไรจากการขายเงินลงทุน-139.19--

รวมรายได้

-19.91%

634.00

17.3%

791.63

-14.88%

674.90

-1.32%

792.90

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ--69.1083.50
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร--390.40438.90
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน316.35357.53--
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์13.7062.05--
    ค่าใช้จ่ายดำเนินงานอื่น79.8035.94--
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน66.97---
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา--0.000.00
    ขาดทุนจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์-0.53--
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ9.210.25--

รวมค่าใช้จ่าย

1.15%

599.83

29.06%

593.01

-12.04%

459.50

-12.63%

522.40

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้--180.80238.60
ต้นทุนทางการเงิน--0.000.00
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้34.17198.62--
ภาษีเงินได้6.1039.0635.5047.60
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ28.07159.56--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-82.41%

28.07

9.21%

159.56

-23.79%

146.10

39.01%

191.70

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

-82.72%

0.14

9.46%

0.81

0.74

0.97

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)--0.740.97
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3