TNL 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 07 พฤษภาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 12

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ1,858.682,008.762,078.602,211.60
    รายได้จากการขายสินค้า1,794.571,942.51--
    รายได้จากการให้บริการ64.1166.25--
รายได้อื่น144.05124.740.000.00
    รายได้ค่าเช่าและบริการ9.588.33--
    ดอกเบี้ยรับ33.1332.48--
    เงินปันผลรับ49.7643.35--
    กำไรจากการขายเงินลงทุน-2.34--
    รายได้อื่น - อื่นๆ51.5838.23--

รวมรายได้

-6.13%

2,002.72

2.64%

2,133.49

-6.01%

2,078.60

-10.01%

2,211.60

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ1,319.941,396.321,552.401,648.60
    ต้นทุนขายสินค้า1,272.361,346.36--
    ต้นทุนการให้บริการ47.5949.96--
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร519.93525.87496.40477.80
    ค่าใช้จ่ายในการขาย148.93142.23--
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร371.01383.64--
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร5.856.50--
ค่าตอบแทนกรรมการ5.856.50--

%กำไรขั้นต้น

28.99

30.49

25.32

25.46

ค่าใช้จ่ายอื่น3.35---
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน3.35---
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา--0.005.00

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

27.97

26.18

23.88

21.60

รวมค่าใช้จ่าย

-4.13%

1,849.08

-5.86%

1,928.69

-3.65%

2,048.80

-5.46%

2,126.40

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้153.65204.8029.9096.90
ต้นทุนทางการเงิน0.130.370.100.00
ภาษีเงินได้3.252.406.803.20
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ150.27202.04--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-25.91%

152.11

18.54%

205.31

-16.77%

173.20

0.39%

208.10

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม-1.84-3.27--

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

-25.73%

1.27

18.75%

1.71

1.44

1.73

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)--1.441.73

%อัตรากำไรสุทธิ

8.1810.228.339.41
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3