TOPP 213 ( 10.00 4.93% )

บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 12

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ1,570.951,487.941,434.901,340.50
    รายได้จากการขายสินค้า1,570.951,487.94--
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา0.990.06--
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย2.856.88--
รายได้อื่น16.7618.1022.1021.60
    รายได้อื่น - อื่นๆ15.7718.05--

รวมรายได้

5.13%

1,590.57

3.84%

1,512.92

6.97%

1,457.00

6.15%

1,362.10

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ1,330.161,268.121,243.601,152.70
    ต้นทุนขายสินค้า1,330.161,268.12--
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร129.17117.06113.60108.40
    ค่าใช้จ่ายในการขาย31.6130.88--
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร97.5686.18--

%กำไรขั้นต้น

15.33

14.77

14.87

15.61

ค่าใช้จ่ายอื่น-8.20--
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น-8.20--
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา--1.400.00

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

8.22

7.87

7.92

8.09

รวมค่าใช้จ่าย

4.73%

1,459.33

2.67%

1,393.38

7.62%

1,357.20

6.43%

1,261.10

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้131.24119.5499.80100.90
ต้นทุนทางการเงิน--0.000.00
ภาษีเงินได้12.9610.179.009.10
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ118.28109.37--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

8.15%

118.28

13.57%

109.37

-1.93%

96.30

0.51%

98.20

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

8.12%

19.71

13.58%

18.23

16.05

16.37

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)--16.0516.37

%อัตรากำไรสุทธิ

7.537.356.717.33
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3