TPIPL 2 ( 0.11 5.53% )

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 9

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ29,088.3529,128.2228,380.5030,141.20
    รายได้จากการขายสินค้า29,088.3529,128.22--
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา162.60287.99--
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย19.7448.12--
รายได้อื่น1,907.372,364.22544.30348.50
    รายได้อื่น - อื่นๆ1,744.772,076.23--

รวมรายได้

-1.66%

31,015.47

9.04%

31,540.56

-5.13%

28,924.80

5.64%

30,489.60

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ24,495.2624,315.7122,969.6024,374.90
    ต้นทุนขายสินค้า24,495.2624,315.71--
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร5,810.115,363.685,005.905,078.00
    ค่าใช้จ่ายในการขาย4,032.723,691.81--
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร1,777.381,671.87--

%กำไรขั้นต้น

15.79

16.52

20.98

20.29

ค่าใช้จ่ายอื่น-1,295.42--
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย-1,295.42--
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา--106.50761.90

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

19.97

18.41

17.64

16.85

รวมค่าใช้จ่าย

-2.16%

30,305.36

10.72%

30,974.81

-5.02%

27,975.50

7.4%

29,452.90

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้710.10565.741,097.701,211.40
ต้นทุนทางการเงิน1,647.191,649.251,018.10460.90
ภาษีเงินได้-240.72-562.04-67.60379.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ-696.37-521.46--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-141.65%

-1,259.74

-243.34%

-521.31

-72.7%

363.70

119.82%

1,332.10

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม563.37-0.14--

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

-100%

-0.06

-250%

-0.03

0.02

0.07

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)--0.020.07

%อัตรากำไรสุทธิ

-4.33-1.791.284.42
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3