TRUE 3 ( -0.02 -0.65% )

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 12

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
-2,310.03233.66--
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ141,290.46124,719.20118,780.70109,216.00
    รายได้จากการขายสินค้า23,666.2116,827.19--
    รายได้จากการให้บริการ117,624.25107,892.01--
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย3,153.804,608.62--
รายได้อื่น3,158.531,830.080.000.00
    รายได้อื่น - อื่นๆ3,158.531,830.08--

รวมรายได้

12.54%

147,602.80

10.42%

131,157.90

8.76%

118,780.70

13.51%

109,216.00

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ102,096.0295,599.6590,577.4084,520.20
    ต้นทุนขายสินค้า17,808.0517,323.34--
    ต้นทุนการให้บริการ84,287.9878,276.32--
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร31,475.0427,815.7123,595.6021,812.20
    ค่าใช้จ่ายในการขาย19,371.7017,209.96--
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร12,103.3410,605.75--

%กำไรขั้นต้น

27.74

23.35

23.74

22.61

ค่าใช้จ่ายอื่น2,105.883,893.55--
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา---294.9081.20
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ1,830.631,795.45--
    ค่าใช้จ่ายอื่น-อื่น ๆ2,585.291,864.43--

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

22.28

22.30

19.86

19.97

รวมค่าใช้จ่าย

6.57%

135,676.94

11.51%

127,308.91

7.37%

114,173.00

6.32%

106,332.40

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้11,925.853,848.994,607.602,883.70
ต้นทุนทางการเงิน8,293.986,166.382,897.205,118.80
ภาษีเงินได้1,315.52489.64251.30-2,063.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ2,316.35-2,807.03--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

182.52%

2,322.53

-163.8%

-2,814.35

209.51%

4,411.50

115.73%

1,425.30

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม-6.177.32--

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

177.78%

0.07

-169.23%

-0.09

0.13

0.04

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)--0.130.04

%อัตรากำไรสุทธิ

1.64-2.263.711.31
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3