UKEM 3 ( 0.02 0.63% )

บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 18 ตุลาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 12

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ3,038.732,837.803,028.903,748.70
    รายได้จากการขายสินค้า3,038.732,837.80--
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา1.59---
รายได้อื่น20.8635.129.9010.40
    กำไรจากการขายเงินลงทุน10.3325.58--
    รายได้อื่น - อื่นๆ8.949.55--

รวมรายได้

6.5%

3,059.59

-5.46%

2,872.92

-19.16%

3,038.80

3.49%

3,759.10

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ2,539.532,355.302,636.403,359.60
    ต้นทุนขายสินค้า2,539.532,355.30--
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร291.13267.60269.20265.20
    ค่าใช้จ่ายในการขาย92.5592.30--
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร198.59175.30--

%กำไรขั้นต้น

16.43

17.00

13.29

10.66

ค่าใช้จ่ายอื่น0.014.66--
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา-3.301.10-0.20
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ-1.32--
    ค่าใช้จ่ายอื่น-อื่น ๆ0.010.04--

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

9.58

9.43

8.89

7.07

รวมค่าใช้จ่าย

7.73%

2,830.68

-9.57%

2,627.56

-19.84%

2,905.60

4.06%

3,624.80

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้228.92245.36133.20134.30
ต้นทุนทางการเงิน10.1610.0912.1018.00
ภาษีเงินได้45.8150.0836.2026.60
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ172.95185.20--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-12.21%

125.73

90.19%

143.21

16.74%

75.30

-3.15%

64.50

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม47.2241.99--

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

-41.18%

0.10

183.33%

0.17

0.06

0.05

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)--0.060.05

%อัตรากำไรสุทธิ

4.145.052.491.72
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3