VNT 38 ( 0.25 0.66% )

บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายปี    

[ คลิกดู รายไตรมาส ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 12

31-12-256031-12-255931-12-255831-12-2557
-2.99--
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ19,281.7915,659.0016,555.1017,742.00
    รายได้จากการขายสินค้า19,281.7915,659.00--
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย0.380.13--
รายได้อื่น121.58227.8875.9070.30
    ดอกเบี้ยรับ43.9822.67--
    รายได้อื่น - อื่นๆ77.60205.21--

รวมรายได้

22.14%

19,403.75

-4.47%

15,887.01

-6.56%

16,631.00

1.96%

17,798.30

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ15,316.6413,538.5114,769.4016,376.60
    ต้นทุนขายสินค้า15,316.6413,538.51--
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร1,619.031,107.311,171.601,183.00
    ค่าใช้จ่ายในการขาย854.34739.94--
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร764.68367.38--

%กำไรขั้นต้น

20.56

13.54

11.24

8.01

ค่าใช้จ่ายอื่น100.1765.38--
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา--0.0020.80
    ขาดทุนจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์-62.39--
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ100.17---

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

8.40

7.07

7.08

6.67

รวมค่าใช้จ่าย

15.8%

17,035.83

-7.71%

14,711.21

-9.22%

15,941.00

2.1%

17,559.60

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้2,367.921,175.81690.00238.80
ต้นทุนทางการเงิน23.5749.0297.50157.20
ภาษีเงินได้96.033.08-3.70-270.40
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ2,248.331,123.70--

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

100.08%

2,248.33

98.53%

1,123.70

158.73%

566.00

-586.23%

-963.70

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

100%

1.90

97.92%

0.95

0.48

-0.81

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)--0.48-0.81

%อัตรากำไรสุทธิ

11.667.183.42-5.43
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3