AMANAH 6 ( -0.05 -0.82% )

บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 11 พฤษภาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 26

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
13.5914.9719.0018.76
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ----
รายได้ดอกเบี้ย129.74126.18124.82118.48
    จากเงินให้สินเชื่อ1.101.030.71-
    จากการให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน128.64125.15124.11118.48
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย / กู้ยืม17.8217.7818.1818.69
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ111.93108.39106.6499.78
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ13.5914.9719.0013.81
ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ1.732.062.64-
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ11.8612.9116.3613.81
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน---0.00
รายได้จากการดำเนินการอื่น11.6712.3110.4312.89
    โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น----
รายได้อื่น11.6712.3110.4312.89

รวมรายได้

----
ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ----
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร----
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น65.0254.6857.2179.21
    ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย9.932.644.3310.61
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน----
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา----
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้สินเชื่อและตราสารหนี้21.1232.7115.735.31
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ21.1232.7115.735.31
    ค่าใช้จ่ายอื่น-อื่น ๆ55.0852.0452.8968.60

รวมค่าใช้จ่าย

----
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้----
ต้นทุนทางการเงิน----
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้49.3346.2360.4841.96
ภาษีเงินได้10.348.3615.138.04
รายการอื่น ๆ----
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ38.9937.8745.3533.92

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-19.77%

38.99

172.49%

37.87

163.05%

45.35

39.93%

33.92

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

0.04

0.04

0.04

0.03

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)0.040.040.050.04
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3