AMC 5 ( 0.42 10.05% )

บริษัท เอเซีย เมทัล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 27

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ1,798.051,250.151,879.991,062.78
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา20.09-8.6514.53-
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย-6.940.1928.778.39
รายได้อื่น28.365.6122.6424.47
    รายได้อื่น - อื่นๆ8.2714.268.1124.47

รวมรายได้

57.96%

1,819.47

-15.97%

1,255.95

39.07%

1,931.40

-8.55%

1,095.64

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ1,776.851,218.851,802.92988.10
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร38.6945.1235.1029.82
    ค่าใช้จ่ายในการขาย20.1921.4117.6917.77
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร18.5123.7017.4112.05
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร7.277.166.864.62
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร7.277.166.864.62

%กำไรขั้นต้น

1.18

2.50

4.10

7.03

ค่าใช้จ่ายอื่น---0.51
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา---0.51

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

2.15

3.61

1.87

2.81

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย----

รวมค่าใช้จ่าย

68.38%

1,822.82

-20.52%

1,271.12

52.16%

1,844.88

-8.79%

1,023.06

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้-3.35-15.1886.5372.58
ต้นทุนทางการเงิน12.7010.188.496.79
ภาษีเงินได้-0.36-2.1611.4011.61
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ-15.69-23.2066.6354.17

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-135.85%

-16.07

72.78%

-24.65

-51.75%

68.37

13.65%

54.55

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม0.381.45-1.74-0.38

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

-0.03

-0.05

0.14

0.11

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)----

%อัตรากำไรสุทธิ

-0.89-1.973.645.13
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3