CCET 4 ( -0.04 -1.09% )

บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 27

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
43.31143.3335.76-
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ29,793.2226,711.3624,590.0828,859.77
    รายได้จากการขายสินค้า29,793.2226,711.3624,590.0828,841.41
    รายได้จากการให้บริการ---18.37
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา-45.20-103.47159.33-
รายได้อื่น56.9199.24236.68138.74
    รายได้อื่น - อื่นๆ58.7959.3841.60138.74

รวมรายได้

5.68%

29,850.13

9.14%

26,810.60

-3.31%

24,826.76

3.2%

28,998.51

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ28,206.1825,430.0423,811.0326,380.57
    ต้นทุนขายสินค้า28,206.1825,430.0423,811.0326,376.63
    ต้นทุนการให้บริการ---3.95
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร1,124.111,074.651,096.572,205.22
    ค่าใช้จ่ายในการขาย82.24107.23112.18120.96
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร1,041.87967.41984.402,084.27

%กำไรขั้นต้น

5.33

4.80

3.17

8.59

ค่าใช้จ่ายอื่น---86.01
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน----
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา---142.88
    ขาดทุนจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์----56.87
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน----
    ค่าใช้จ่ายอื่น-อื่น ๆ----

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

3.77

4.02

4.46

7.64

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย17.428.8818.96113.87

รวมค่าใช้จ่าย

5.2%

29,347.70

9.7%

26,513.58

-0.63%

24,926.56

4.32%

28,785.66

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้502.42297.03-99.80212.86
ต้นทุนทางการเงิน210.49182.78163.54160.08
ภาษีเงินได้48.4446.590.4328.14
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ243.5067.65-263.7724.64

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

20.7%

259.62

-59.85%

119.07

-159.75%

-249.51

-90.03%

32.49

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม-16.12-51.42-14.26-7.85

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

0.06

0.03

-0.05

0.01

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)0.060.02-0.050.01

%อัตรากำไรสุทธิ

0.870.45-1.010.11
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3