CSR 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท เทพธานีกรีฑา จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 27

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
0.05-0.070.42
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ38.6139.0046.8643.69
    รายได้จากการขายสินค้า5.976.328.247.98
    รายได้จากการให้บริการ32.6232.6938.6235.72
รายได้อื่น2.472.052.805.79
    ดอกเบี้ยรับ1.681.701.691.76
    เงินปันผลรับ0.370.000.670.00
    กำไรจากการขายเงินลงทุน-0.10--
    รายได้อื่น - อื่นๆ0.400.320.373.44

รวมรายได้

1.58%

41.07

2.55%

41.06

2.62%

49.66

-8.59%

49.48

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ16.7316.7216.2116.04
    ต้นทุนขายสินค้า5.235.645.565.69
    ต้นทุนการให้บริการ11.5011.0810.6510.35
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร9.2010.789.1811.36
    ค่าใช้จ่ายในการขาย-0.260.510.580.57
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร9.4510.278.6010.79

%กำไรขั้นต้น

56.67

57.13

65.41

63.29

ค่าใช้จ่ายอื่น0.000.02--
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา----
    ค่าใช้จ่ายอื่น-อื่น ๆ0.000.02--

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

23.83

27.64

19.59

26.00

รวมค่าใช้จ่าย

1.93%

25.93

6.05%

27.51

14.16%

25.39

0.96%

27.40

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้15.1513.5424.2722.07
ต้นทุนทางการเงิน----
ภาษีเงินได้2.942.704.87-1.39
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ12.2010.8419.4023.46

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-1.29%

12.20

-5.82%

10.84

-8.96%

19.40

62.47%

23.46

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

0.6

0.53

0.95

1.14

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)0.591.48--

%อัตรากำไรสุทธิ

31.6027.7941.4053.70
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3