DELTA 464 ( 8.00 1.75% )

บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 11 พฤษภาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 26

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ13,733.8213,143.9012,528.3612,698.30
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา67.7848.62-26.19
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย46.8357.99--
รายได้อื่น235.25197.59170.05145.67
    ดอกเบี้ยรับ69.6451.5548.9149.55
    กำไรจากการขายเงินลงทุน----46.54
    รายได้อื่น - อื่นๆ97.8497.41121.14116.45

รวมรายได้

14.29%

14,015.90

3.5%

13,399.48

3.44%

12,698.41

-5.31%

12,843.96

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ10,376.2110,255.009,797.229,592.33
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร1,317.65722.401,711.433,764.79
    ค่าใช้จ่ายในการขาย887.841,016.06603.92675.02
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร429.81-293.661,107.513,089.77

%กำไรขั้นต้น

24.45

21.98

21.80

24.46

ค่าใช้จ่ายอื่น610.38993.0788.98-2,031.50
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา--47.89-
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน---45.35
    ต้นทุนการพัฒนาตัดจำหน่าย523.141,008.95--
    ค่าใช้จ่ายอื่น-อื่น ๆ87.2332.0141.10-55.36

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

9.59

5.50

13.66

29.65

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย---20.69-67.36

รวมค่าใช้จ่าย

14.1%

12,304.24

8.74%

11,991.16

7.42%

11,576.94

-15.95%

11,258.25

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้1,711.661,408.321,121.471,585.71
ต้นทุนทางการเงิน0.184.594.825.21
ภาษีเงินได้31.2416.3762.35251.94
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ1,680.241,387.351,054.311,328.55

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

19.29%

1,680.97

65%

1,390.29

-21.54%

1,058.06

-13.21%

1,330.70

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม-0.72-2.93-3.76-2.14

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

1.35

1.11

0.85

1.07

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)----

%อัตรากำไรสุทธิ

12.2410.588.4510.48
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3