FORTH 8 ( 0.35 4.83% )

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 27

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
---1.77
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ1,809.241,739.761,913.321,777.43
    รายได้จากการขายสินค้า744.85645.25489.53697.90
    รายได้จากการให้บริการ998.321,025.301,002.15910.37
    รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง66.0669.22421.64169.15
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา-2.05--
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย3.372.932.381.05
รายได้อื่น63.7964.7564.3965.58
    รายได้อื่น - อื่นๆ65.8462.7064.3965.58

รวมรายได้

1.15%

1,876.40

-5.44%

1,807.44

25.88%

1,980.09

20.4%

1,844.06

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ1,385.471,248.051,482.191,406.80
    ต้นทุนขายสินค้า592.83456.78398.09574.47
    ต้นทุนการรับเหมาก่อสร้าง58.8854.33364.18158.43
    ต้นทุนการให้บริการ733.76736.94719.92673.90
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร215.33250.21227.11287.26
    ค่าใช้จ่ายในการขาย19.8523.9824.8847.56
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร195.48226.23202.23239.71

%กำไรขั้นต้น

23.42

28.26

22.53

20.85

ค่าใช้จ่ายอื่น-15.74-16.405.56
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน----
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา-15.74-16.403.79

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

11.90

14.38

11.87

16.16

รวมค่าใช้จ่าย

-4.21%

1,601.46

-10.87%

1,481.86

22.89%

1,725.70

24.59%

1,699.61

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้274.95325.58254.39144.45
ต้นทุนทางการเงิน31.4032.4732.6332.83
ภาษีเงินได้33.8348.0629.89-4.22
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ209.72245.05191.87115.83

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

150.77%

136.57

46.97%

170.09

131.36%

115.91

-31.59%

51.25

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม73.1474.9675.9664.60

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

0.14

0.18

0.12

0.05

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)----

%อัตรากำไรสุทธิ

7.559.786.062.88
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3