HPF 5 ( 0.04 0.87% )

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเหมราชอินดัสเตรียล
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 5

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
4.633.902.790.89
รายได้จากเงินลงทุน54.1155.3758.7357.27
รายได้จากการลงทุนสุทธิ42.0844.4447.8244.95
    รายได้ค่าเช่าและบริการ53.6454.8154.0156.72
    รายได้จากเงินลงทุนอื่น0.120.244.370.21
    ดอกเบี้ยรับ0.350.330.340.34

รวมรายได้

-68.68%

54.11

55.37

58.73

57.27

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร0.420.500.501.20
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร0.420.500.501.20

%กำไรขั้นต้น

0.00

0.00

0.00

0.00

    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ0.24-0.240.980.00
    ค่าใช้จ่ายอื่น-อื่น ๆ---3.43
ค่าธรรมเนียมการจัดการ4.894.844.794.88
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์0.250.240.240.24
ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ0.140.160.120.15
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน0.370.360.360.36

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

0.00

0.00

0.00

0.00

รวมค่าใช้จ่าย

-66.59%

12.03

10.94

10.90

12.33

รวมกำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุนที่เกิดขึ้นและยังไม่เกิดขึ้น0.000.000.0030.82
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เกิดขึ้น0.000.000.010.00
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้น0.01-0.01-0.0130.81
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงาน42.0944.4347.8375.77

%อัตรากำไรสุทธิ

0.000.000.000.00
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3