HTC 37 ( -0.25 -0.67% )

บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 10 พฤษภาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 27

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
-0.552.86-
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ1,404.391,401.801,518.781,383.68
    รายได้จากการขายสินค้า1,404.391,401.801,518.781,383.68
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา--0.220.18
รายได้อื่น3.443.746.183.72
    ดอกเบี้ยรับ-0.160.04-
    กำไรจากการขายเงินลงทุน-0.310.34-
    รายได้อื่น - อื่นๆ-2.932.733.53

รวมรายได้

-3.38%

1,407.84

0.2%

1,405.54

5.64%

1,524.96

2.72%

1,387.41

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ923.25926.831,020.04914.26
    ต้นทุนขายสินค้า923.25926.831,020.04914.26
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร464.41379.61381.47406.20
    ค่าใช้จ่ายในการขาย327.10291.64273.11249.62
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร137.3287.96108.36156.58
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร-21.5417.52-
ค่าตอบแทนกรรมการ-2.030.10-
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร-19.5117.41-

%กำไรขั้นต้น

34.26

33.88

32.84

33.93

ค่าใช้จ่ายอื่น-0.130.210.01-
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา-0.370.46--
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ--0.250.01-

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

33.07

27.08

25.12

29.36

รวมค่าใช้จ่าย

-1.9%

1,348.47

0.78%

1,328.19

6.03%

1,419.03

1,320.47

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้59.3677.35105.9366.94
ต้นทุนทางการเงิน7.847.978.329.12
ภาษีเงินได้4.735.8310.041.54
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ46.7963.5487.5856.28

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-36.24%

46.79

-6.79%

63.54

2.47%

87.58

110.16%

56.28

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม0.000.000.000.00

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

0.23

0.32

0.44

0.28

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)-0.320.44-

%อัตรากำไรสุทธิ

3.334.535.774.07
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3