IFS 3 ( 0.02 0.72% )

บริษัท ไอเอฟเอส แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 10 พฤษภาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 27

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
----
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ----
รายได้ดอกเบี้ย5.175.485.125.16
    จากเงินให้สินเชื่อ----
    จากการให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน5.175.485.125.16
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย / กู้ยืม19.1919.2317.4817.16
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ-14.02-13.74-12.37-12.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ25.3424.9423.6922.93
รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ25.3424.9423.6922.93
รายได้จากการดำเนินการอื่น83.9582.3481.1877.11
รายได้อื่น83.9582.3481.1877.11
    หนี้สูญได้รับคืนและโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ----

รวมรายได้

----
ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ----
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร----
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร8.0310.338.1511.38
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร8.0310.338.1511.38
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น37.9340.6636.0638.42
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา----
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้สินเชื่อและตราสารหนี้-3.18-3.549.076.15
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ-3.18-3.549.073.61
    ค่าใช้จ่ายอื่น-อื่น ๆ29.9030.3227.9227.03

รวมค่าใช้จ่าย

----
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้----
ต้นทุนทางการเงิน----
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้60.5256.4147.3743.47
ภาษีเงินได้12.2615.019.548.40
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ48.2641.3937.8435.07

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

15.54%

48.26

9.21%

41.39

3.11%

37.84

-1.29%

35.07

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

0.1

0.08

0.08

0.07

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)----
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3