IVL 48 ( -0.75 -1.54% )

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 26

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
----
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ96,000.7383,590.9476,143.3570,416.63
    รายได้จากการขายสินค้า96,000.7383,590.9476,143.3570,416.63
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา-157.94354.91213.79-
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย479.15164.16--
รายได้อื่น207.391,645.261,189.844,054.70
    ดอกเบี้ยรับ85.4290.8336.9363.25
    รายได้อื่น - อื่นๆ279.911,199.52939.123,991.46

รวมรายได้

32.26%

96,687.26

19%

85,400.37

7.41%

77,333.19

0.38%

74,398.27

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ68,518.3376,546.5363,416.1759,445.06
    ต้นทุนขายสินค้า68,518.3376,546.5363,416.1759,445.06
    ต้นทุนการให้บริการ----
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร15,958.71-1,443.466,226.776,221.45
    ค่าใช้จ่ายในการขาย9,532.23-4,019.943,831.44
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร2,406.542,576.482,206.832,390.01
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร51.5038.7735.2542.13
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร51.5038.7735.2542.13

%กำไรขั้นต้น

28.63

8.43

16.71

15.58

ค่าใช้จ่ายอื่น28.08--932.76
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น---802.08
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา---23.41
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ28.08--107.28

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

16.62

-1.73

8.18

8.84

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย--42.20-28.40

รวมค่าใช้จ่าย

24.31%

84,556.61

11.35%

75,099.66

6.2%

69,720.38

6.79%

66,612.99

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้12,130.6510,300.717,612.817,785.28
ต้นทุนทางการเงิน1,121.78887.18891.06905.18
ภาษีเงินได้1,018.401,144.67881.16-3,148.88
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ9,990.478,268.865,840.5910,028.98

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

185.91%

10,053.97

180.64%

8,242.69

31.35%

5,814.02

238%

10,002.86

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม-63.5126.1726.5726.12

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

1.8

1.48

1.04

1.79

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)1.791.441.032.56

%อัตรากำไรสุทธิ

10.479.867.6414.21
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3