JCKH 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ฮอท พอท จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 7

Q3/2018Q2/2018Q4/2017Q3/2017
----
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ359.01394.28394.78445.09
    รายได้จากการขายสินค้า359.01394.28394.78445.09
รายได้อื่น2.3813.224.544.09
    ดอกเบี้ยรับ----
    รายได้อื่น - อื่นๆ2.3817.76--

รวมรายได้

-24.26%

361.37

-21.98%

407.51

-80.7%

399.32

449.18

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ173.07190.58188.44214.03
    ต้นทุนขายสินค้า173.07190.58188.44214.03
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร212.09191.70253.67305.08
    ค่าใช้จ่ายในการขาย184.05126.86264.50272.63
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร28.0464.83-10.8232.44
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร----
ค่าตอบแทนกรรมการ----
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร----

%กำไรขั้นต้น

51.79

51.66

52.27

51.91

ค่าใช้จ่ายอื่น3.17-39.5147.48-41.37
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น--32.29-
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย----
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ----
    ค่าใช้จ่ายอื่น-อื่น ๆ3.17-18.0926.06-

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

59.08

48.62

64.26

68.54

รวมค่าใช้จ่าย

-25.91%

388.34

-39.39%

342.76

-77.51%

489.59

474.08

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้-26.9664.75-90.27-24.90
ต้นทุนทางการเงิน1.901.393.243.42
ภาษีเงินได้-0.360.580.301.03
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ-28.5062.78-93.81-29.36

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

44.46%

-28.50

231.28%

62.78

36.71%

-93.81

-29.36

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

-0.05

0.1

-0.15

-0.05

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)-0.05-0.06--

%อัตรากำไรสุทธิ

-7.9415.92-23.76-6.60
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3