LH 8 ( -0.05 -0.63% )

บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 27

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
272.19293.30307.20267.69
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ7,959.318,477.778,898.027,829.70
    รายได้จากการขายสินค้า-7,680.267,974.5216,153.44
    รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์22,749.79---
    รายได้จากการให้บริการ864.30797.50923.51866.36
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา-44.73--
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย930.09798.61778.24862.25
    กำไรจากการขายสินทรัพย์อื่น-1,434.01-80.19
รายได้อื่น148.571,602.68209.33175.48
    รายได้ค่าเช่าและบริการ-63.0993.20142.17
    ดอกเบี้ยรับ22.1020.6310.4113.45
    เงินปันผลรับ58.4250.8034.8653.10
    กำไรจากการขายเงินลงทุน1.191.161.33-
    รายได้อื่น - อื่นๆ253.67-11.7569.53-169.95

รวมรายได้

-25.29%

9,037.99

-15.68%

10,879.05

22.73%

9,885.59

-25.73%

8,867.43

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ5,275.025,477.175,719.745,227.90
    ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์14,448.86---
    ต้นทุนการให้บริการ2,023.07---
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร584.041,006.41791.84859.21
    ค่าใช้จ่ายในการขาย254.76222.34234.75258.84
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร329.29784.06557.09600.37

%กำไรขั้นต้น

33.73

35.39

35.72

33.23

ค่าใช้จ่ายอื่น292.07168.93432.10321.44
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน----
    ค่าใช้จ่ายจากประมาณการหนี้สิน----51.36
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น---9.11
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา-104.74-124.1395.99
    ขาดทุนจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์----

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

7.34

11.87

8.90

10.97

รวมค่าใช้จ่าย

-27.57%

6,151.14

-11.62%

6,652.50

19.51%

6,943.68

-7.3%

6,408.54

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้2,886.854,226.552,941.912,458.89
ต้นทุนทางการเงิน150.59174.55193.08191.80
ภาษีเงินได้398.66621.68275.40309.75
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ2,337.603,430.312,473.441,957.33

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-25.96%

2,313.88

-5.11%

3,424.62

39.03%

2,465.68

-2.14%

1,955.26

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม23.725.697.762.08

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

0.19

0.29

0.21

0.16

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)---0.16

%อัตรากำไรสุทธิ

29.0740.4027.7124.97
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3