LST 6 ( 0.70 12.84% )

บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 27

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ1,702.981,836.032,012.202,234.26
    รายได้จากการขายสินค้า1,702.981,836.032,012.20-
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย-0.501.3310.96-
รายได้อื่น12.1417.2323.6419.70
    เงินปันผลรับ---0.01
    รายได้อื่น - อื่นๆ-17.2323.6419.69

รวมรายได้

-17.2%

1,714.62

-16.29%

1,854.59

-2.46%

2,046.80

11.24%

2,253.96

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ1,417.711,457.121,720.151,945.72
    ต้นทุนขายสินค้า1,417.711,457.121,720.15-
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร210.40210.53205.99210.78
    ค่าใช้จ่ายในการขาย157.02165.50149.06151.86
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร53.3945.0356.9358.92

%กำไรขั้นต้น

16.75

20.64

14.51

12.91

ค่าใช้จ่ายอื่น6.2628.54-6.27
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น0.0028.54--
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา----
    ค่าใช้จ่ายอื่น-อื่น ๆ6.27--6.27

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

12.35

11.47

10.24

9.43

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย---8.34

รวมค่าใช้จ่าย

-16.68%

1,634.38

-14.58%

1,696.19

-4.11%

1,926.14

12.88%

2,173.26

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้80.24158.40120.6680.70
ต้นทุนทางการเงิน4.866.337.039.14
ภาษีเงินได้7.2423.7624.607.98
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ68.14128.3089.0463.57

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-14.18%

74.90

-29.92%

126.56

12.58%

78.73

-22.61%

66.31

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม-6.761.7510.30-2.73

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

0.09

0.15

0.1

0.08

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)----

%อัตรากำไรสุทธิ

4.406.893.912.97
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3