MAX 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 26

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ236.20228.35235.75237.59
    รายได้จากการขายสินค้า236.20249.25214.85271.75
    รายได้จากการให้บริการ--20.90-
รายได้อื่น13.569.648.869.01
    กำไรจากการขายเงินลงทุน---0.00
    หนี้สูญได้รับคืนและโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ3.94---
    รายได้อื่น - อื่นๆ9.629.648.869.01

รวมรายได้

0.2%

249.77

274.14%

237.99

271.47%

244.61

18.47%

246.60

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ228.83227.84215.32223.58
    ต้นทุนขายสินค้า228.83236.11207.05254.32
    ต้นทุนการให้บริการ--8.27-
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร13.1213.7418.3716.92
    ค่าใช้จ่ายในการขาย0.710.300.360.70
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร12.4113.4418.0116.23

%กำไรขั้นต้น

3.12

0.22

8.67

5.90

ค่าใช้จ่ายอื่น3.96-5.683.1414.42
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา----
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ--7.103.1414.42
    ค่าใช้จ่ายอื่น-อื่น ๆ0.001.42--

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

5.55

6.02

7.79

7.12

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย----

รวมค่าใช้จ่าย

-2.39%

245.90

218.31%

235.90

355.88%

236.83

133.63%

254.91

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้3.872.097.78-8.32
ต้นทุนทางการเงิน2.061.552.333.56
ภาษีเงินได้0.940.051.160.98
รายการอื่น ๆ---0.00
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานที่ยกเลิก----
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ0.860.494.29-12.86

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

98.15%

-0.16

101.63%

0.67

-87.83%

1.63

-108.84%

-7.27

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม1.02-0.182.66-5.58

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

-0

0

0

-0

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)----

%อัตรากำไรสุทธิ

-0.070.290.69-3.06
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3