MDX 5 ( -0.15 -2.83% )

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 30 กรกฏาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 26

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ57.91110.1154.9333.97
    รายได้จากการขายสินค้า0.0053.55-12.00
    รายได้จากการให้บริการ57.9156.5654.9321.98
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย121.42209.44148.61146.06
    โอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น----
รายได้อื่น10.715.0724.0672.71
    รายได้ค่าเช่าและบริการ---33.16
    เงินปันผลรับ0.150.58-0.24
    กำไรจากการขายเงินลงทุน0.000.0014.5630.65
    หนี้สูญได้รับคืนและโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ5.040.055.075.38
    รายได้อื่น - อื่นๆ5.524.454.423.28

รวมรายได้

-28.08%

190.03

27.2%

324.63

176.72%

227.60

-35.49%

252.75

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ34.2150.5441.4136.33
    ต้นทุนขายสินค้า0.0015.34-2.15
    ต้นทุนการให้บริการ34.2135.1941.4134.18
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร79.3262.82108.69107.59
    ค่าใช้จ่ายในการขาย0.314.290.381.42
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร79.0158.52108.32106.17

%กำไรขั้นต้น

40.93

54.10

24.61

-6.95

ค่าใช้จ่ายอื่น----
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา----
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ----

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

136.97

57.05

197.87

316.72

รวมค่าใช้จ่าย

-15.81%

113.53

-17.59%

113.35

23.52%

150.10

-46.45%

116.35

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้76.51211.2777.50136.40
ต้นทุนทางการเงิน2.432.102.081.76
ภาษีเงินได้-0.423.97-4.894.98
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ74.50205.2080.31129.65

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-43.91%

48.29

56.74%

128.78

366.98%

58.79

119.05%

74.74

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม26.2076.4221.5254.92

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

0.1

0.27

0.12

0.16

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)----

%อัตรากำไรสุทธิ

83.39116.96107.03220.02
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3