NPK 14 ( -0.50 -3.36% )

บริษัท นิวพลัสนิตติ้ง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 05 พฤษภาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 15

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
---1.66
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ98.3692.3395.8490.80
รายได้อื่น0.77-0.421.430.92
    รายได้อื่น - อื่นๆ---4.20

รวมรายได้

12.43%

99.13

11.07%

91.91

-2.54%

97.27

-4.89%

91.72

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ77.8872.1371.5974.30
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร6.646.236.505.92
    ค่าใช้จ่ายในการขาย0.490.240.270.50
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร6.155.996.235.42
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร1.351.701.891.53
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร1.351.701.891.53

%กำไรขั้นต้น

20.82

21.88

25.30

18.17

ค่าใช้จ่ายอื่น-0.170.910.321.74
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ0.410.330.320.08
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา-0.58--
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ-0.010.01--

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

6.75

6.75

6.78

6.52

รวมค่าใช้จ่าย

9.2%

85.71

13.77%

80.95

-7.95%

80.31

21.07%

83.49

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้13.4110.9616.968.23
ต้นทุนทางการเงิน0.730.580.460.45
ภาษีเงินได้2.512.093.841.70
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ10.188.2912.666.09

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

37.01%

10.18

-7.37%

8.29

41.29%

12.66

-74.72%

6.09

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

1.02

0.83

1.27

0.61

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)----

%อัตรากำไรสุทธิ

10.358.9813.216.71
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3