PDI 9 ( 0.05 0.53% )

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 27

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
0.670.623.8421.02
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ1,174.861,233.121,289.281,841.58
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา-10.710.78-
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย----2.82
รายได้อื่น0.4017.2563.5693.62
    กำไรจากการขายเงินลงทุน---0.00
    รายได้อื่น - อื่นๆ11.235.9158.9472.59

รวมรายได้

-19.28%

1,175.26

-9.66%

1,250.38

-14.92%

1,352.83

20.74%

1,932.38

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ1,168.281,176.731,154.321,448.71
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร62.99116.7379.68112.65
    ค่าใช้จ่ายในการขาย4.605.0511.4723.35
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร58.39111.6968.2089.30

%กำไรขั้นต้น

0.56

4.57

10.47

21.33

ค่าใช้จ่ายอื่น-13.2733.81-3.43
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน-14.1133.81--
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา0.84--3.43

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

5.36

9.47

6.18

6.12

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย0.662.794.39-

รวมค่าใช้จ่าย

-8.49%

1,218.66

15.69%

1,330.06

-3.86%

1,238.39

20.11%

1,564.79

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้-43.39-79.69114.44367.59
ต้นทุนทางการเงิน19.5520.1618.0618.65
ภาษีเงินได้-0.29-0.35-0.3980.55
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ-62.65-99.5096.77268.39

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-155.18%

-62.65

-147.21%

-99.50

-69.04%

96.77

113.91%

268.39

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

-0.28

-0.44

0.43

1.19

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)-0.28-0.01-4.01

%อัตรากำไรสุทธิ

-5.33-8.077.5114.57
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3