PL 3 ( 0.02 0.72% )

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 27

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
787.051,653.390.41720.94
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ----
รายได้ดอกเบี้ย944.12998.48997.38899.83
    จากการให้เช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน29.3831.6233.4933.82
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย / กู้ยืม847.96884.99896.60789.83
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ96.16113.49100.78110.01
รายได้จากการดำเนินการอื่น--0.41-
รายได้อื่น----

รวมรายได้

----
ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ----
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร----
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร8.007.997.9926.11
ค่าตอบแทนกรรมการ7.307.307.3025.41
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร0.690.700.690.70
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น66.2179.7666.9966.58
    ขาดทุนจากการขายทรัพย์สินรอการขาย-0.6614.42-2.29
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา----
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินให้สินเชื่อและตราสารหนี้---2.94
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ---2.94
    ค่าใช้จ่ายอื่น-อื่น ๆ58.8757.3559.0038.18

รวมค่าใช้จ่าย

----
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้----
ต้นทุนทางการเงิน----
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้29.9533.3234.2040.48
ภาษีเงินได้-21.05-22.83-20.10-16.02
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ51.0056.1554.3056.50

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-18.4%

51.00

20.65%

56.15

-3.64%

54.30

-22.89%

56.50

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

0.09

0.09

0.09

0.09

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)0.080.100.090.10
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3