PTTGC 61 ( 0.50 0.83% )

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 13 กันยายน 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 27

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
-180.9099.85375.49-628.10
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ137,533.14129,698.47121,705.53119,571.75
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา--237.11105.17
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย1,960.441,514.011,995.981,702.77
รายได้อื่น728.44403.331,156.75-422.03
    ดอกเบี้ยรับ---742.97
    เงินปันผลรับ---2.36
    กำไรจากการขายเงินลงทุน667.59280.98318.29-672.15
    รายได้อื่น - อื่นๆ241.76259.62225.85322.43

รวมรายได้

22.42%

140,222.02

27.85%

131,615.81

12.94%

124,858.26

5.43%

120,852.49

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ121,310.73112,996.59107,038.89102,301.74
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร3,768.353,353.393,229.334,335.08
    ค่าใช้จ่ายในการขาย831.23827.64773.91850.39
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร2,937.122,525.752,455.423,484.69

%กำไรขั้นต้น

11.80

12.88

12.05

14.44

ค่าใช้จ่ายอื่น-121.742,311.70-2,494.46
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา-121.74308.13--
    ขาดทุนจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์---198.24
    ค่าใช้จ่ายอื่น-อื่น ๆ0.002,003.57--

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

2.74

2.59

2.65

3.63

รวมค่าใช้จ่าย

25.18%

124,957.35

24.51%

118,661.68

16.44%

110,268.22

10.74%

109,131.27

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้15,264.6812,954.1314,590.0411,721.22
ต้นทุนทางการเงิน827.931,181.85791.43948.69
ภาษีเงินได้1,470.871,339.761,236.891,020.49
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ12,965.8810,432.5212,561.729,752.05

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

3.8%

12,792.58

63.98%

10,827.66

-6.02%

12,387.80

-26.22%

7,188.86

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม173.30-395.14173.922,563.19

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

2.84

2.4

2.75

1.59

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)----

%อัตรากำไรสุทธิ

9.308.3510.186.01
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3