RPC 1 ( -0.05 -5.32% )

บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 17 พฤษภาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 27

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
---3.90
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ846.55779.43610.89616.04
    รายได้จากการขายสินค้า839.44768.70605.64591.79
    รายได้จากการให้บริการ7.1010.735.2524.25
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย30.76--24.94
รายได้อื่น2.812.696.224.68
    รายได้อื่น - อื่นๆ11.72--19.57

รวมรายได้

59.35%

880.12

26.97%

782.12

-10.24%

617.11

-0.76%

645.65

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ799.74733.04568.58568.93
    ต้นทุนขายสินค้า795.32726.72565.15550.96
    ต้นทุนการให้บริการ4.416.323.4417.98
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร67.8362.8761.7670.56
    ค่าใช้จ่ายในการขาย19.8618.9616.3016.24
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร47.9743.9145.4654.32

%กำไรขั้นต้น

5.53

5.95

6.93

7.65

ค่าใช้จ่ายอื่น---3.90
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา----
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ----

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

8.01

8.07

10.11

11.45

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย-11.553.10-

รวมค่าใช้จ่าย

49.86%

852.91

30.35%

807.46

-8.37%

633.45

-7.91%

643.40

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้27.21-25.34-16.342.26
ต้นทุนทางการเงิน0.520.530.340.37
ภาษีเงินได้-0.68-0.77-3.38-0.40
รายการอื่น ๆ-2.38-2.38-2.40-4.46
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงานที่ยกเลิก-2.38-2.38-2.40-4.46
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ25.00-27.47-15.71-2.17

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

228.16%

25.12

-342.67%

-27.49

-80.73%

-15.76

98.29%

-2.14

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม-0.130.020.06-0.03

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

0.02

-0.02

-0.01

-0

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)----

%อัตรากำไรสุทธิ

2.97-3.53-2.58-0.35
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3