SCCC 177 ( 0.50 0.28% )

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 27

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ11,727.2211,115.2110,903.6411,118.47
    รายได้จากการขายสินค้า-11,115.2110,903.6411,118.47
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา---1.82
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย65.6799.05121.60-45.72
รายได้อื่น65.28105.8767.4861.21
    เงินปันผลรับ----
    กำไรจากการขายเงินลงทุน----
    รายได้อื่น - อื่นๆ65.28105.8767.4859.39

รวมรายได้

5.67%

11,858.17

3.53%

11,320.13

3.47%

11,092.72

10.5%

11,133.96

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ7,716.216,737.647,370.257,367.56
    ต้นทุนขายสินค้า-6,737.647,370.257,367.56
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร2,624.302,803.052,315.472,292.86
    ค่าใช้จ่ายในการขาย2,144.922,247.141,750.731,910.99
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร479.38555.90564.75381.87

%กำไรขั้นต้น

34.20

39.38

32.41

33.74

ค่าใช้จ่ายอื่น95.4729.9439.63513.86
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา34.9917.8615.01-
    ค่าใช้จ่ายอื่น-อื่น ๆ60.4812.0824.62513.86

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

22.38

25.22

21.24

20.62

รวมค่าใช้จ่าย

3.91%

10,435.99

-2.46%

9,570.63

1.28%

9,725.35

18.04%

10,174.26

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้1,422.191,749.501,367.37959.70
ต้นทุนทางการเงิน343.33335.66309.93312.00
ภาษีเงินได้86.41228.38177.87145.05
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ992.451,185.47879.56502.64

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

43.71%

887.37

315.58%

1,021.20

51.48%

833.01

-53.86%

404.98

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม105.08164.2746.5597.66

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

2.98

3.43

2.8

1.36

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)-6.22-1.32

%อัตรากำไรสุทธิ

7.579.197.643.64
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3