SPI 60 ( 0.00 0.00% )

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 27

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
---0.00
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ658.39675.09630.85844.76
    รายได้จากการขายสินค้า----
    รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์---195.80
    รายได้จากการให้บริการ658.39675.09630.85648.97
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา---0.01
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย547.06627.45494.73520.39
    กำไรจากการขายสินทรัพย์อื่น---0.00
รายได้อื่น443.94166.84118.4439.66
    ดอกเบี้ยรับ---14.82
    เงินปันผลรับ6.63153.64106.8820.06
    กำไรจากการขายเงินลงทุน---0.00
    หนี้สูญได้รับคืนและโอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ----
    รายได้อื่น - อื่นๆ437.3113.2111.554.77

รวมรายได้

38.01%

1,649.40

-52.39%

1,469.38

18.85%

1,244.02

38.95%

1,404.82

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ584.35603.29542.90585.86
    ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์---30.91
    ต้นทุนการให้บริการ584.35603.29542.90554.95
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร135.54132.04129.32204.69
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร135.54132.04129.32204.69

%กำไรขั้นต้น

11.25

10.64

13.94

30.65

ค่าใช้จ่ายอื่น9.60--86.64
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน---15.40
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน---71.24
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา---0.00
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน9.60---
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ----
    ค่าใช้จ่ายอื่น-อื่น ๆ----

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

20.59

19.56

20.50

24.23

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย---4.58

รวมค่าใช้จ่าย

-7.82%

729.50

-4.25%

735.33

-2.82%

672.22

24.73%

881.77

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้919.90734.05571.80523.05
ต้นทุนทางการเงิน36.7857.7453.8937.84
ภาษีเงินได้27.851.861.12-4.49
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ855.28674.43516.80489.70

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

121.29%

853.30

-65.35%

672.22

46.23%

514.46

69.33%

487.63

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม1.982.212.342.07

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

1.5

1.18

0.91

0.86

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)1.791.200.910.80

%อัตรากำไรสุทธิ

129.6099.5781.5557.72
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3