TCJ 6 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 27

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ331.27276.76270.10305.01
    รายได้จากการขายสินค้า210.98160.45158.07179.78
    รายได้จากการให้บริการ120.30116.31112.03125.23
รายได้อื่น2.600.507.64-5.68
    รายได้อื่น - อื่นๆ----

รวมรายได้

-12.46%

333.87

-17.22%

277.26

-39.57%

277.74

-7.97%

299.34

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ261.84211.94221.09251.38
    ต้นทุนขายสินค้า179.40125.98130.59150.31
    ต้นทุนการให้บริการ82.4485.9790.49101.08
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร39.0141.6937.9848.64
    ค่าใช้จ่ายในการขาย9.6110.909.6216.66
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร29.3930.8028.3631.99

%กำไรขั้นต้น

20.96

23.42

18.15

17.58

    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา----

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

11.78

15.06

14.06

15.95

รวมค่าใช้จ่าย

-9.65%

300.85

-18.62%

253.63

-34.41%

259.07

-8.2%

300.02

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้33.0223.6318.67-0.69
ต้นทุนทางการเงิน12.2314.1113.9014.15
ภาษีเงินได้2.704.89-0.90-4.57
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ18.094.635.67-10.26

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-29.18%

11.60

51.41%

-0.86

-95.48%

1.23

26.89%

-8.92

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม6.505.484.44-1.34

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

0.11

-

0.01

-0.08

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)--0.010.33

%อัตรากำไรสุทธิ

3.50-0.310.46-2.92
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3