TIW 0 ( 0.00 0.00% )

บริษัท ไทยแลนด์ไอออนเวิคส์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 27

Q2/2019Q1/2019Q4/2018Q3/2018
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ103.39163.22202.6695.11
    รายได้จากการขายสินค้า98.11160.10294.52-
    รายได้จากการให้บริการ5.273.123.25-
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา0.320.84--
รายได้อื่น1.182.410.562.13
    รายได้อื่น - อื่นๆ0.881.56-4.48

รวมรายได้

-14.65%

104.58

22.45%

165.62

8.9%

203.22

2237.14%

97.24

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ77.99123.93186.3181.15
    ต้นทุนขายสินค้า72.80121.75182.1079.50
    ต้นทุนการให้บริการ5.202.184.191.65
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร12.8012.619.737.74
    ค่าใช้จ่ายในการขาย2.642.302.752.31
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร10.1710.306.995.44
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร4.792.812.652.12
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร4.792.812.652.12

%กำไรขั้นต้น

24.57

24.07

8.07

14.68

ค่าใช้จ่ายอื่น--0.010.01
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน---0.66
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา--0.02-

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

12.38

7.73

4.80

8.14

รวมค่าใช้จ่าย

-10.7%

95.58

40.11%

139.35

5.45%

198.70

181940%

91.02

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้9.0026.274.536.22
ต้นทุนทางการเงิน0.660.160.250.23
ภาษีเงินได้0.150.14--
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ8.1825.984.285.99

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-46.78%

8.18

-27.43%

25.98

292.66%

4.28

150.34%

5.99

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

1.36

4.33

0.71

1

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)----

%อัตรากำไรสุทธิ

7.9115.922.116.30
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3