TNL 16 ( -1.00 -5.81% )

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 17 พฤษภาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 27

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
0.78---
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ448.52430.07467.02475.67
    รายได้จากการขายสินค้า436.76414.99455.31463.85
    รายได้จากการให้บริการ11.7515.0911.7111.83
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย-0.52-0.75-0.67-
รายได้อื่น29.0649.0135.7032.00
    รายได้ค่าเช่าและบริการ1.442.672.462.38
    ดอกเบี้ยรับ8.278.448.408.68
    เงินปันผลรับ10.5332.4516.341.05
    กำไรจากการขายเงินลงทุน----
    รายได้อื่น - อื่นๆ8.045.448.5021.35

รวมรายได้

-2.14%

477.05

-2%

478.35

-3.07%

502.04

-4.52%

509.19

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ320.56293.05320.32335.24
    ต้นทุนขายสินค้า311.28282.07311.72326.93
    ต้นทุนการให้บริการ9.2710.988.608.32
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร118.22133.70129.10132.17
    ค่าใช้จ่ายในการขาย35.6037.4035.6647.05
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร82.6396.3193.4385.13
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร0.271.473.300.32
ค่าตอบแทนกรรมการ0.271.473.300.32

%กำไรขั้นต้น

28.53

31.86

31.41

29.52

ค่าใช้จ่ายอื่น---3.35
    ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน---3.35
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา----

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

26.36

31.09

27.64

27.79

รวมค่าใช้จ่าย

-4.12%

439.04

-4.52%

428.24

-3.99%

452.71

-5.1%

471.09

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้38.0150.1049.3438.11
ต้นทุนทางการเงิน0.060.090.060.05
ภาษีเงินได้1.601.471.625.73
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ36.3448.5447.6632.33

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

12.95%

36.37

17.92%

48.62

4.36%

48.14

-20.82%

32.55

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม-0.03-0.08-0.48-0.22

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

0.3

0.41

0.4

0.27

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)----

%อัตรากำไรสุทธิ

8.1111.3110.316.84
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3