TOP 60 ( -0.75 -1.24% )

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 11 พฤษภาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 27

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
-139.9269.69101.97-0.23
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ101,260.9896,710.2091,617.4989,442.70
    รายได้จากการขายสินค้า289,319.00--169,496.56
    รายได้จากการให้บริการ269.67--242.14
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา548.23-1,158.811,470.42676.63
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย319.61338.90332.98300.77
รายได้อื่น832.59-604.081,952.91977.03
    เงินปันผลรับ0.00154.492.880.00
    รายได้อื่น - อื่นๆ424.28330.55377.64300.40

รวมรายได้

25.5%

102,413.17

18.66%

96,445.03

4.91%

93,903.38

13.62%

90,720.51

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ95,085.5088,780.9785,627.5179,723.84
    ต้นทุนขายสินค้า268,469.44--149,486.73
    ต้นทุนการให้บริการ1,024.55--917.07
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร570.62695.17588.591,279.40
    ค่าใช้จ่ายในการขาย88.29106.25118.30124.21
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร482.33588.92470.291,155.19
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร72.02--14.58
ค่าตอบแทนกรรมการ72.02--14.58

%กำไรขั้นต้น

6.10

8.20

6.54

10.87

ค่าใช้จ่ายอื่น---117.03
    ขาดทุนจากการขายเงินลงทุน---17.61
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา----
    ขาดทุนจากการซื้อขายตราสารอนุพันธ์---63.41

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

0.56

0.72

0.64

1.43

รวมค่าใช้จ่าย

34.17%

95,728.14

17.01%

89,476.14

7.81%

86,216.10

17.62%

81,197.37

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้6,685.036,968.887,687.299,523.14
ต้นทุนทางการเงิน1,036.371,077.07750.37797.17
ภาษีเงินได้1,008.121,080.701,209.141,710.80
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ4,640.544,811.105,727.787,015.17

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-40.06%

4,558.36

47.55%

4,794.74

-20.73%

5,607.90

19.39%

6,926.73

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม82.1916.36119.8888.44

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

2.23

2.35

2.75

3.4

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)7.33--12.18

%อัตรากำไรสุทธิ

4.504.966.127.74
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3