TOPP 203 ( -12.00 -5.58% )

บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 07 พฤษภาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 27

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ408.87394.86394.82377.33
    รายได้จากการขายสินค้า408.87394.86394.82377.33
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา0.740.150.020.99
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย0.220.560.57-0.05
รายได้อื่น6.917.904.195.53
    รายได้อื่น - อื่นๆ6.177.744.184.54

รวมรายได้

5.93%

416.00

-0.78%

403.32

-2.19%

399.58

3.6%

382.81

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ357.59340.41334.26323.81
    ต้นทุนขายสินค้า357.59340.41334.26323.81
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร34.5335.6234.4834.58
    ค่าใช้จ่ายในการขาย7.927.927.678.05
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร26.6227.6926.8126.53

%กำไรขั้นต้น

12.54

13.79

15.34

14.18

ค่าใช้จ่ายอื่น----
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์อื่น----
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา----

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

8.45

9.02

8.73

9.16

รวมค่าใช้จ่าย

8.7%

392.11

0.88%

376.03

0.06%

368.74

1.14%

357.32

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้23.8927.2930.8425.49
ต้นทุนทางการเงิน----
ภาษีเงินได้1.693.743.443.62
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ22.1923.5527.4021.87

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-22.87%

22.19

-25.36%

23.55

-24.08%

27.40

17.14%

21.87

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

3.7

3.93

4.57

3.65

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)----

%อัตรากำไรสุทธิ

5.435.966.945.80
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3