TRUE 3 ( -0.02 -0.65% )

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 14 พฤษภาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 27

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
--55.69-2,394.67
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ34,538.8061,197.5233,286.4840,751.34
    รายได้จากการขายสินค้า3,799.5830,949.953,849.8511,259.25
    รายได้จากการให้บริการ30,739.2230,247.5729,436.6329,492.09
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย961.54856.061,020.02499.33
รายได้อื่น334.309,139.16784.31309.03
    รายได้อื่น - อื่นๆ-9,139.16784.31309.03

รวมรายได้

6.28%

35,834.64

99.93%

71,192.75

-4.43%

35,090.80

2.37%

41,559.71

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ25,278.9528,313.0124,323.8425,903.07
    ต้นทุนขายสินค้า3,716.877,447.583,860.825,282.75
    ต้นทุนการให้บริการ21,562.0720,865.4220,463.0320,620.33
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร8,529.188,785.328,419.208,459.75
    ค่าใช้จ่ายในการขาย5,140.144,955.345,229.425,202.12
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร3,389.043,829.973,189.793,257.63

%กำไรขั้นต้น

26.81

53.74

26.93

36.44

ค่าใช้จ่ายอื่น214.7015,347.651,154.46-1,672.73
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา----
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ--515.41298.59
    ค่าใช้จ่ายอื่น-อื่น ๆ--583.36423.35

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

24.69

14.36

25.29

20.76

รวมค่าใช้จ่าย

3%

34,022.83

51.1%

52,445.97

-3.82%

33,897.51

-9.46%

32,690.09

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้1,811.8218,746.771,193.298,869.61
ต้นทุนทางการเงิน1,825.051,579.051,845.751,857.29
ภาษีเงินได้-393.627,128.68-243.091,621.41
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ380.4010,039.04-409.375,390.91

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

155.62%

384.57

905.94%

10,037.20

66.42%

-386.69

426.33%

5,411.01

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม-4.171.84-22.68-20.09

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

0.01

0.3

-0.01

0.16

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)----

%อัตรากำไรสุทธิ

1.1116.40-1.1613.28
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3