UKEM 3 ( -0.12 -4.51% )

บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 26 พฤศจิกายน 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 27

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ865.01761.36806.06767.87
    รายได้จากการขายสินค้า865.01761.36806.06767.87
กำไรจากการปริวรรตเงินตรา1.990.491.111.06
รายได้อื่น2.754.662.11-1.52
    กำไรจากการขายเงินลงทุน0.000.000.93-4.14
    รายได้อื่น - อื่นๆ0.754.170.071.56

รวมรายได้

13.57%

867.76

4.74%

766.03

1.3%

808.16

5.71%

766.34

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ775.92661.60682.06637.17
    ต้นทุนขายสินค้า775.92661.60682.06637.17
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร76.9867.5073.5774.25
    ค่าใช้จ่ายในการขาย27.9122.1624.2424.01
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร49.0745.3549.3250.26

%กำไรขั้นต้น

10.30

13.10

15.38

17.02

ค่าใช้จ่ายอื่น-8.2111.100.14-0.09
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ-8.6411.24--
    ขาดทุนจากการปริวรรตเงินตรา----
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ----
    ค่าใช้จ่ายอื่น-อื่น ๆ0.43---0.09

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

8.90

8.87

9.13

9.67

รวมค่าใช้จ่าย

19.09%

844.68

7.18%

740.21

5.07%

755.77

9.02%

711.45

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้23.0825.8152.4054.90
ต้นทุนทางการเงิน4.033.592.612.54
ภาษีเงินได้4.184.559.7410.70
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ14.8717.6840.0441.67

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-88.64%

3.19

-72.13%

6.44

-34.46%

27.92

-12.78%

31.93

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม11.6811.2412.129.74

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

0

0.01

0.02

0.03

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)0.000.010.02-

%อัตรากำไรสุทธิ

0.370.853.464.16
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3