WORK 19 ( -1.70 -8.17% )

บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน)
Status : อัพเดท 12 พฤษภาคม 2564

งบ กำไร-ขาดทุน รายไตรมาส    

[ คลิกดู รายปี ]

ข้อมูลย้อนหลังทั้งหมด 35

Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017
รายได้จากการขายและหรือการให้บริการ1,007.11841.30885.06742.21
    รายได้จากการขายสินค้า-71.66-43.56
    รายได้จากการให้บริการ-1,654.70-1,888.75
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย1.352.780.19-
รายได้อื่น8.0612.064.5312.93
    รายได้อื่น - อื่นๆ-12.064.53-7.16

รวมรายได้

-13.12%

1,016.52

-24.78%

856.14

9.28%

889.78

48.06%

755.14

ต้นทุนขายสินค้าและหรือต้นทุนการให้บริการ608.63485.45479.71435.73
    ต้นทุนขายสินค้า-26.47-17.54
    ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์---1,718.04
    ต้นทุนการให้บริการ-938.69--
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร210.61208.10187.59302.46
    ค่าใช้จ่ายในการขาย64.6162.2664.9187.41
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร146.00145.84122.68215.05
ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร----
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร----

%กำไรขั้นต้น

39.57

42.30

45.80

41.29

%ค่าใช้จ่ายบริหาร

20.91

24.74

21.20

40.75

ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย---3.56

รวมค่าใช้จ่าย

22.82%

819.25

6.39%

693.55

20.65%

667.30

28.04%

741.75

กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้197.27162.59222.4813.40
ต้นทุนทางการเงิน15.0414.4616.3826.10
ภาษีเงินได้37.8029.7438.089.10
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ144.43118.39168.02-21.80

ส่วนของกำไร(ขาดทุน)ที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

-62.75%

141.53

-68.98%

115.64

-4.49%

165.60

69.38%

-22.05

ส่วนของกำไร (ขาดทุน) ที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม2.902.752.420.25

กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หน่วย : บาท)

0.32

0.26

0.38

-0.05

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด (หน่วย : บาท)0.320.260.37-0.04

%อัตรากำไรสุทธิ

14.0513.7518.71-2.97
group chats
favorites
Jane Smith
Message...
3
more friends
Jane Smith
Message...
3